Geen producten (0)

Algemene Voorwaarden

Op deze algemene voorwaarden is artikel 6:227c lid 1 BW niet van toepassing.

Artikel 1 – Toepassingsgebied

Onder www.hanger-shop.com  wordt in deze voorwaarden en op de website verstaan:

 • De eenmanszaak, Van der Meulen P&T;
 • statutair gevestigd te Almelo, Nederland;
 • kantoorhoudende op het adres:

Frederik van Eedenstraat 48
7606 BJ  ALMELO
Nederland

 • Telefoonnummer: 0546-648511
 • Emailadres: info@hanger-shop.nl
 • Inschrijving in het Handelsregister met KvK-nummer: 68694644
 • BTW-nummer: NL001546538B52
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand – via bijvoorbeeld een bestelling door de klant (hierna: “koper”) geplaatst bij Van der Meulen P&T via www.hanger-shop.com – en levering tussen Van der Meulen P&T en koper. Een verwijzing door koper naar eigen algemene- of inkoopvoorwaarden en de toepasselijkheid hiervan, wordt nadrukkelijk door Van der Meulen P&T van de hand gewezen.
 2. Door een bestelling te plaatsen, accepteert koper gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden en verklaart koper dat hij deze heeft gelezen en begrijpt.
 3. De algemene voorwaarden kunnen op verzoek worden toegestuurd, en de voorwaarden kunnen ook te allen tijde worden geraadpleegd op bovenvermelde website.

Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van ontvangst door Van der Meulen P&T van de aanvaarding van het aanbod door de koper, door middel van het plaatsen van een bestelling bij Van der Meulen P&T.
 2. Van der Meulen P&T bevestigt de koper onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden.
 3. Van der Meulen P&T behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen niet te accepteren.
 4. De koper die (NAW-)gegevens in het kader van de overeenkomst verstrekt, garandeert dat deze juist, volledig en up-to-date zijn. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Van der Meulen P&T te melden.
 5. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Van der Meulen P&T behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

Artikel 3 – Aanbiedingen

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
 2. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Van der Meulen P&T zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
 3. Mondelinge toezeggingen verbinden Van der Meulen P&T slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
 4. Aanbiedingen van Van der Meulen P&T gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
 5. Van der Meulen P&T kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de koper had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
 6. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 4 – Prijzen en betaling

 1. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn (tenzij anders vermeld) inclusief BTW en in Euro, en zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard De prijzen zijn exclusief verzendkosten, welke afzonderlijk bij de afronding van de bestelling kenbaar worden gemaakt.
 2. De in het voorgaande lid genoemde prijzen worden na het sluiten van de overeenkomst door Van der Meulen P&T niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien tussentijdse prijsverhogingen zijn doorgevoerd. Koper is in dat geval bevoegd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring richting Van der Meulen P&T te ontbinden.
 3. Voor betaling kan gebruik worden gemaakt van de op de website vermelde betalingsmogelijkheden en onder de daarbij vermelde voorwaarden.
 4. Van der Meulen P&T kan zich op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van een overeenkomst. Indien Van der Meulen P&T op grond van dit onderzoek gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5 – Afbeeldingen en specificaties

 1. Alle afbeeldingen van producten evenals bijbehorende specificaties, maten en gegevens zoals weergegeven op de website van Van der Meulen P&T gelden slechts bij benadering. Het uiteindelijk aan de koper geleverde product kan qua kleur, afmeting e.d. in zekere mate van deze afbeeldingen of specificaties afwijken. Dit heeft niet tot gevolg dat het product niet aan de overeenkomst beantwoordt en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 2. Kennelijke vergissingen of fouten ten aanzien van lid 1 van dit artikel en het in artikel 4 lid 1 bepaalde binden Van der Meulen P&T niet.

Artikel 6 – Levering

 1. Van der Meulen P&T zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen. De hier en op de website genoemde levertijden gelden als een indicatie. Aan deze indicaties kunnen door de koper geen rechten worden ontleend.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan Van der Meulen P&T kenbaar heeft gemaakt. Indien niet schriftelijk anders overeengekomen, levert Van der Meulen P&T enkel aan opgegeven fysieke adressen binnen Nederland of België. Een bestelling ter bezorging aan een adres buiten Nederland of België zal in principe niet worden uitgevoerd tenzij daartoe met koper nadere afspraken werden gemaakt.
 3. Van der Meulen P&T is gerechtigd te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke zij afzonderlijk kan factureren.
 4. Van der Meulen P&T zal geaccepteerde bestellingen met gepaste spoed na het sluiten van de overeenkomst, maar uiterlijk binnen 30 dagen daarna uitvoeren. Indien de bezorging tot na deze 30 dagen vertraging ondervindt, ontvangt koper zo spoedig mogelijk nadat Van der Meulen P&T hiervan kennis heeft genomen bericht. Van der Meulen P&T is dan in verzuim wanneer zij door de koper in gebreke is gesteld via een aanmaning waarbij Van der Meulen P&T nog een redelijke termijn wordt gegund om te leveren, en wanneer ook dan nakoming uitblijft. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten (voor een gedeelte) te ontbinden. Er kan ook een andere leveringstermijn worden afgesproken of er kan overeengekomen worden een ander product te leveren.
 5. Indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt koper hiervan zo spoedig mogelijk nadat Van der Meulen P&T hiervan kennis heeft genomen bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten (voor een gedeelte) te ontbinden.
 6. In geval van ontbinding conform leden 4 en 5 zal Van der Meulen P&T de bedragen die de koper eventueel aan Van der Meulen P&T betaald heeft onverwijld terugbetalen. Koper heeft geen recht op schadevergoeding.
 7. Het risico van de producten rust bij Van der Meulen P&T tot het moment van bezorging aan de koper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 8. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

Artikel 7 – Bedenktermijn c.q. herroepingsrecht

 1. Koper heeft nadat het product door hem of een door hem aangewezen derde (niet de vervoerder) is ontvangen 14 dagen de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag nadat het product, of bij een deellevering nadat alle producten/onderdelen van de bestelling, door of namens koper in ontvangst is of zijn genomen.
 2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de koper Van der Meulen P&T via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing.
 3. Koper dient de producten vervolgens zo snel mogelijk – maar uiterlijk binnen 14 dagen na het uitbrengen van de onder lid 2 vermelde verklaring – terug te sturen op de door Van der Meulen P&T aangegeven wijze zoals vermeld op de bestelsite www.hanger-shop.com. De koper is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Van der Meulen P&T.
 4. Terugzending van de producten moet per aangetekende post in de originele verpakking en in de staat waarin de koper deze heeft ontvangen, d.w.z. ongeschonden en onbeschadigd. Rechtstreekse kosten van het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de koper.
 5. Koper zal tijdens de bedenktijd zorgvuldig omgaan met de producten en de verpakking. Hij zal de producten slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Koper is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van het gebruik hiervan dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de producten vast te stellen. Indien de zaken bij de koper zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid.
 6. Van der Meulen P&T zal na een succesvolle herroeping de door koper betaalde bedragen (inclusief eerste leveringskosten) terugbetalen, binnen 14 dagen na de dag van ontvangst van de onder lid 2 vermelde verklaring. Van der Meulen P&T mag hierbij wachten met de terugbetaling totdat zij alle producten heeft teruggekregen, of totdat de koper heeft aangetoond dat hij de producten heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. Indien de koper na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Van der Meulen P&T heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 7. Als de koper heeft gekozen voor een duurdere methode van eerste levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Van der Meulen P&T de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
 8. Het herroepingsrecht geldt niet voor goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft en goederen die volgens specificaties van de koper zijn vervaardigd die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.,
 9. Het recht op ontbinding heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebben op diensten.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Indien toepasselijk, behoudt Van der Meulen P&T zich het eigendom voor van alle door Van der Meulen P&T geleverde producten tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door Van der Meulen P&T aan de koper geleverde of nog te leveren producten (inclusief eventuele verschuldigde rente en/of kosten), uit hoofde van de betreffende overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten.
 2. De door Van der Meulen P&T geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Van der Meulen P&T of een door Van der Meulen P&T aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Van der Meulen P&T haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Van der Meulen P&T zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 5. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Van der Meulen P&T

Artikel 9 – Garantie en conformiteit

 1. Van der Meulen P&T garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de wettelijke eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de overeenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.
 2. Voor zover mogelijk, is de koper verplicht de geleverde product(en) bij ontvangst onmiddellijk te (laten) controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de koper (alvorens over te gaan tot terugzending) deze gebreken zo spoedig mogelijk na ontdekking te melden aan Van der Meulen P&T via de op de website vermelde wijze. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen schriftelijk aan Van der Meulen P&T te worden gemeld, ingeval van een consumentenkoop binnen 2 weken na ontdekking en in alle andere gevallen binnen bekwame tijd na ontdekking of nadat dat redelijkerwijs ontdekt had moeten worden. Eventuele terugzending van de producten dient te geschieden per aangetekende post in de originele verpakking in de staat waarin de koper deze heeft ontvangen en op de wijze zoals door Van der Meulen P&T aangegeven.
 3. Indien blijkt dat de geleverde product(en) niet aan de overeenkomst beantwoorden, zal Van der Meulen P&T de geleverde product(en) kosteloos vervangen of herstellen dan wel met de koper een schriftelijke regeling over schadevergoeding treffen.
 4. De koper kan geen beroep doen op de in lid 1 bedoelde garantie indien de geleverde product(en) aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, indien koper niet als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud ervan heeft gezorgd of indien deze producten in strijd met de aanwijzingen van Van der Meulen P&T en/of de gebruiksaanwijzing zijn behandeld dan wel indien de koper de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.

Artikel 10 – Overmacht

 1. Van der Meulen P&T is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Van der Meulen P&T alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
 3. Van der Meulen P&T behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Van der Meulen P&T gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
 4. Indien Van der Meulen P&T bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van Van der Meulen P&T voor schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst (geleden door koper en/of derden), een en ander behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Van der Meulen P&T.
 2. Van der Meulen P&T is niet aansprakelijk voor fouten en/of nalatigheden aan de zijde van haar (toe)leveranciers of hulppersonen.
 3. Indien de koper om welke reden dan ook, buiten toedoen van Van der Meulen P&T, een product niet in ontvangst kan of heeft kunnen nemen omdat niet is voldaan aan de vereisten van art. 2 lid 4, is Van der Meulen P&T voor de schade die hieruit voortvloeit niet aansprakelijk en is zij niet verplicht een vervangend product te leveren.
 4. De aansprakelijkheid van Van der Meulen P&T en zodoende het bedrag van de schadevergoeding is steeds beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende producten, dan wel (naar keuze van Van der Meulen P&T) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Van der Meulen P&T aan haar uitgekeerde bedrag.
 5. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Van der Meulen P&T ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

Artikel 12 – Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven via info@hanger-shop.com of per telefoon worden gemeld bij Van der Meulen P&T, nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij Van der Meulen P&T ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Van der Meulen P&T binnen deze termijn geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 13 – Niet-consumentenkoop

 1. De volgende clausules van deze voorwaarden gelden expliciet niet voor zover sprake is van een overeenkomst die wordt gesloten met een koper, die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf:
  1. Art. 2 lid 2 inzake het recht op ontbinding;
  2. Art. 4 lid 2 inzake het recht op ontbinding bij verhoging koopprijs;
  3. Art. 6 lid 4 inzake de maximum leveringstermijn van 30 dagen;
  4. Art. 7 lid 1 inzake het vermelde herroepingsrecht;
  5. Art. 9 lid 3 inzake herstel en vervanging.

Artikel 14 – Gegevensbeheer

 1. Indien u een bestelling plaatst bij Van der Meulen P&T, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Van der Meulen P&T. Van der Meulen P&T houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
 2. Van der Meulen P&T respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

Artikel 15 – Overige bepalingen

 1. Als een bepaling van deze voorwaarden nietig of niet-bindend wordt verklaard, zullen de andere bepalingen van kracht blijven en zal in onderling overleg een alternatieve bepaling worden overeengekomen die zoveel mogelijk met de oude bepaling overeenkomt.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
 3. Op alle overeenkomsten tussen Van der Meulen P&T en koper waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 4. De Rechtbank binnen het arrondissement Den Haag is bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen Van der Meulen P&T en koper, tenzij Van der Meulen P&T er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Van der Meulen P&T – www.hanger-shop.com    2018

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.

Facebook Twitter Linkedin